Příloha vyúčtování tepla 2022

Příloha vyúčtování tepla: rok 2022

Informace o použité skladbě zdrojů energie a.s.Talorm

V roce 2022 provozovala a.s. Talorm vlastní plynové zdroje.

Informace o podílu energie z obnovitelných zdrojů

V roce 2022 nebyly provozovány obnovitelné zdroje.

Informace o ročních emisích provozovaných zdrojů

TZL 0,01 t, SO2 0,01 t, NOx 0,354 t, CO 0,055 T, CO2 1 100, 294 t

Popis jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, které jsou zahrnuty v ceně tepelné energie

V ceně tepelné energie je zahrnuta DPH daň ze zemního plynu a daň z elektřiny

Kontaktní údaje pro veřejnost nejméně jednoho energetického konzultačního a informačního střediska sídlícího ve vyšším územním samosprávním celku

S - Therma, Ing. Pavel Svoboda, Olomouc - Povel, Jihoslovanská 21                                                                                        web: www. S-THERMA.cz  E-mail: svobodapa@volny.cz

Odkaz na energetická a konzultační střediska

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

Informace o zvyšování energetické účinnosti

https://www.mpo-efekt.cz  https://www.chytra-volba.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                         Informace o mediačních službách a mechanismech alternativního řešení sporů

Příjemce služeb a poskytovatel služeb, kteří jsou ve sporu, se po dohodě mohou podle zákona o mediaci obrátit na zapsaného mediátora a v rámci mediace uzavřít mediační dohodu. Tu mohou následně předložit soudu ke schválení. Jsou-li poskytovatel služeb a příjemce služeb vzájemně ve vztahu podnikatele a spotřebitele, může spotřebitel zahájit mimosoudní řešení sporu podle zákona o ochraně spotřebitele podáním návrhu České obchodní inspekci nebo jinému subjektu pověřenému Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jde-li o majetkový spor, může strana sporu na základě rozhodčí smlouvy (smlouvy o rozhodci nebo rozhodčí doložky) uzavřené mezi příjemcem služeb a poskytovatelem služeb zahájit u rozhodce nebo stálého rozhodčího soudu rozhodčí řízení a domáhat se vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Tento postup však nelze využít, pokud jde o spor ze smlouvy mezi příjemcem služeb a poskytovatelem služeb, kteří jsou vzájemně ve vztahu spotřebitele a podnikatele, a zároveň byla rozhodčí smlouva (smlouva o rozhodci nebo rozhodčí doložka) uzavřena po 30. listopadu 2016.“.“.

<< Zobrazit archiv aktualit